Kutipan / Maklumat HM

1. Jika gagal menjelaskan bayaran, akan dikenakan caj Denda Lewat mengikut Kaedah-Kaedah Tanah Negeri Kedah Darul Aman 2018.
2. Kegagalan membayar cukai tanah, maka tanah tersebut boleh DILUCUTHAK kepada Pihak Berkuasa Negeri di bawah Seksyen 100 Kanun Tanah Negara (KTN).